Chơi trên Servicraft

  1. Trong Minecraft, hãy đi đến Đa người, sau đó Thêm máy chủ
  2. Nhập servicraft.org vào hộp địa chỉ máy chủ và nhấp vào Xong
Địa chỉ máy chủ
servicraft.org